Privacyverklaring Vera van der Heijden Assurantiën

Uw privacy is voor Vera van der Heijden Assurantiën van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de dienst www.veravanderheijden.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Vera van der Heijden Assurantiën.

Waarom dit statement?

We zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we u hierover.

Soorten gegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:
- contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;

- leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
- gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs

(soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
- gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
- gegevens over huidige financiële producten, zoals andere of elders lopende

verzekeringen;
- bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);
- gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant); - gegevens ingediende claims/claimhistorie.

Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig.

Doelen van de verwerking van gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:
- het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;
- het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;

- het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
- om een relatie met een (potentiele) klant tot stand te brengen, in stand te houden of

uit te breiden;
- het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
- het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:
- het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële

dienst;
- het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het

voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;

- de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;

- voor de behartiging van onze belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie.

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons een vraag stellen of verzoeken om contact op te nemen. Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. Deze hebben wij nodig om in contact met u te komen.
Wij bewaren deze informatie tot onze relatie en/of overeenkomst eindigt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van verzekeraars waarmee we samenwerken geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf), schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis. En daarnaast verstrekken wij eventuele gegevens aan uw accountant uitsluitend met uw toestemming.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

Ga hiervoor naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.